MAPA NOWOŚCI LINKI KONTAKT  
 
 

IPPC


PRAWO

NOWELIZACJA USTAWY PPRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

akty prawne, wytyczne, interpretacjeWYJAŚNIENIA

DO PRZEPISÓW


OPRACOWANIA


WYTYCZNE 

KOMISJI EUROPEJSKIEJ


KONKLUZJE BAT


DOKUMENTY

REFERENCYJNE

LCP - REWIZJA BREF

PRODUKCJA PŁYT DREWNOPOCHODNYCH - BREF

INTENSYWNY CHÓW LUB HODOWLA DROBIU LUB ŚWIŃ - REWIZJA BREF


PORADNIKI BRANŻOWE


ANALIZA STANU

TECHNIK

W ZAKRESIE BAT


INNE DOKUMENTY


TECHNICZNE GRUPY

ROBOCZE


PROJEKTY


SZKOLENIA


OPŁATA REJESTRACYJNA 

 

Zintegrowane Zapobieganie i Ograniczanie Zanieczyszczeń

Zapraszamy do zapoznania się z treścią serwisu poświęconego tematyce pozwoleń zintegrowanych funkcjonujących w ustawodawstwie krajowym od 2002 r., na skutek transpozycji zapisów Dyrektywy 96/61/WE z dnia 24 września 1996 w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń IPPC, a od 2014 r. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) IED.

[UWAGA] Szanowni Państwo na stronie www.ekoportal.gov.pl została utworzona zakładka: POZWOLENIA ZINTEGROWANE, na której można znaleźć wszystkie materiały dostępne dotychczas na stronie ippc.mos.gov.pl - która nie będzie już prowadzona i aktualizowana.

Informacje na stronie ekoportal są aktualizowane na bieżąco, oprócz materiałów ze strony ippc.mos.gov.pl będą mogli znaleźć tam Państwo nowe informacje z zakresu pozwoleń zintegrowanych.

 

[27.07.2016] W zakładce LCP - rewizja BREF zamieszczono link do Final Draft dokumentu referencyjnego BREF, oraz robocze tłumaczenie na język polski konkluzji BAT, z informacją na temat składania propozycji zmian do dokumentu.

[04.07.2016] W zakładce KONKLUZJE BAT zamieszczono Decyzję Komisji Europejskiej ustanawiającą Konkluzje BAT dla przemysłu metali nieżelaznych.

[10.06.2016] W zakładce KONKLUZJE BAT zamieszczono Decyzję Komisji Europejskiej ustanawiającą Konkluzje BAT dla wspólnych systemów oczyszczania ściekow i gazów odlotowych oraz zarządzanie nimi w sektorze chemicznym.

[16.03.2016] Zapraszamy do zapoznania się z przetłumaczoną na język polski wersją raportu referencyjnego dotyczącego monitoringu emisji z instalacji objętych postanowieniami Dyrektywy IED. Jednocześnie informujemy, iż prace nd dokumentem w dalszym ciągu trwają i prezentowana jest tutaj wersja robocza, które może ulec zmianom. Dokument jest dostepny W TYM MIEJSCU.

[18.01.2016] Zapraszamy do zapoznania się z poradnikiem: "Wytyczne dotyczące praktycznego zastosowania Konkluzji BAT dla rafinacji ropy naftowej i gazu", który został zamieszczony w zakładce PORADNIKI BRANŻOWE.

[26.11.2015] Zapraszamy do zapoznania się z wykazem terminów dostosowania i analiz poszczególnych dokumentów referencyjnych, który jest dostępny W TYM MIEJSCU.

[26.11.2015] Zapraszamy do zapoznania się z poradnikiem: "Wytyczne dotyczące praktycznego zastosowania Konkluzji BAT w zakresie produkcji masy włóknistej, papieru i tektury", który został zamieszczony w zakładce PORADNIKI BRANŻOWE.

[26.11.2015] W zakładce KONKLUZJE BAT zamieszczono Decyzję Komisje Europejskiej ustanawiającą Konkluzje BAT dla produkcji płyt drewnopochodnych.


[24.08.2015] Zapraszamy do zapoznania z "Poradnikiem dotyczącym analizy możliwości zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko". Poradnik zawiera wskazówki związane z przygotowaniem analizy ryzyka oceniającej czy zachodzi potrzeba przygotowania raportu początkowego.


Przypomnienie o obowiązku uzyskania pozwolenia zintegrowanego z dniem 1 lipca 2015 r.


[23.06.2015] W zakładce "WYJAŚNIENIA DO PRZEPISÓW" zamieszczono stanowisko dotyczące konieczności zmiany pozwoleń zintegrowanych dla instalacji spalania paliw zadeklarowanych do skorzystania z odstępstw wynikających z art. 146a – 146 i ustawy Prawo ochrony środowiska.


[21.05.2015] Wyjaśnienie dotyczące zgłasza instalacji LCP do "derogacji ciepłowniczej".

Plik pdf - do pobrania


[06.05.2015] W zakładce "NOWELIZACJA USTAWY POŚ" zamieszono wyjaśnienia dotyczące obowiązku uzyskania pozwolenia zintegrowanego, dla instalacji zlokalizowanych na terenie gorzelni rolniczych.


[06.05.2015] W zakładce "NOWELIZACJA USTAWY POŚ" zamieszono wyjaśnienia dotyczące obowiązku uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla oczyszczalni ścieków.


[06.05.2015] W zakładce "LCP - REWIZJA BREF" zamieszono nowy projekt rozdziału "Konkluzje BAT" BREFu LCP.


[22.04.2015] W zakładce "WYJAŚNIENIA DO PRZEPISÓW" zamieszczono nowe interpretacje dotyczące wymagań emisyjnych i pomiarowych przewidzianych dla instalacji spalania paliw.


[10.03.2015] W zakładce "NOWELIZACJA USTAWY POŚ" zamieszono nowe wyjaśnienia dotyczące obowiązku uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji MBP.


[03.03.2015] W zakładce "NOWELIZACJA USTAWY POŚ" zamieszono nowe wyjaśnienia dotyczące interpretacji pkt. 6.13 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1169)


[06.02.2015] W zakładce Inne dokumenty zamieszczony został nowy Wzorzec Wniosku o Wydanie Pozwolenia Zintegrowanego.


[28.01.2015] Rozpoczął się proces rewizji BREF dla powierzchniowej obróbki z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, oraz dla konserwacji drewna i produktów z drewna środkami chemicznymi.
Osoby zainteresowane udziałem w charakterze członków Technicznej Grupy Roboczej prosimy o kontakt.


[24.12.2014] W zakładce NOWELIZACJA USATWY PRAWO OCHORNY ŚRODOWISKA zamieszczono wyjaśnienie dotyczące obowiązku uzyskania pozwolenia zintegrowanego, dla instalacji do przetwarzania odpadów.


[21.11.2014] W zakładce NOWELIZACJI USTAWY PRAWO OCHORNY ŚRODOWISKA zamieszczone zostały nowe wskazówki dot. nowych rodzajów instalacji oraz zmian terminów obowiązywania pozwoleń dla składowisk odpadów. 


[05.11.2014] W zakładce KONKLUZJE BAT zamieszczone zostały nowe konkluzje: dla przemysłu papierniczego oraz rafineryjnego. Wyszczególnione zostały także terminy, w jakich organy powinny dokonać analizy pozwoleń zintegrowanych dla instalacji z tych branż, zgodnie z art. 215 Poś.

[05.09.2014] W zakładce NOWELIZACJI USTAWY PRAWO OCHORNY ŚRODOWISKA udostępniony został poradnik dotyczący dostosowania pozwoleń zintegrowanych z urzędu na podstawie art 28 ust. 2 ustawy zmieniającej

[22.08.2014] W dniu 21 sierpnia 2014 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej pod pozycją 1101 opublikowana została ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, co oznacza, że znowelizowane nią przepisy prawa zaczną obowiązywać od dnia 5 września  2014 r. Od dnia 5 września 2014 r., weszły w życie również nowe rozporządzenia Ministra środowiska:

- w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości,

- w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych

Wejście w życie przedmiotowej ustawy spowoduje konieczność dokonania zmian formalnych we wszystkich obowiązujących pozwoleniach zintegrowanych, co reguluje jej art. 28. Organy właściwe do wydawania pozwoleń mają trzy miesiące na ich przeprowadzenie.

Zgodnie z wymaganiami dyrektywy IED oraz znowelizowanej ustawy – Prawo ochrony środowiska instalacje z branż, dla których opublikowane zostały już Konkluzje BAT, muszą rozpocząć proces dostosowania się do nowych wymagań, który powinien zakończyć się w ciągu czterech lat. Szczegółowa procedura tego procesu znajduje się w znowelizowanym art. 215 ustawy – Prawo ochrony środowiska. W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, opublikowano decyzje wykonawcze Komisji ustanawiające Konkluzje BAT dla następujących branż: przemysł szklarski, produkcji żelaza i stali, przemysł garbarski, produkcji cementu, wapna i tlenku magnezu oraz przemysł chloro-alkaliczny.

Należy również zwrócić uwagę na zmiany wprowadzone w art. 209 ust. 1 oraz art. 211 ust. 12 przedmiotowej ustawy, gdzie organ właściwy do wydania pozwolenia przedstawia ministrowi właściwemu do spraw środowiska zapis wniosku w postaci elektronicznej oraz elektroniczną kopię pozwolenia zintegrowanego oraz decyzji zmieniającej pozwolenie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
W związku z powyższym został utworzony adres poczty elektronicznej pozwolenia.zintegrowane@mos.gov.pl, na który można przesyłać wymaganą dokumentację.

Ogłoszony tekst ustawy 


Wiadomości archiwalne

 
 

ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, tel. +48 22 5792709, fax +48 22 5792755
Departament Instrumentów Środowiskowych, Ministerstwo Środowiska