MAPA NOWOŚCI LINKI KONTAKT  
 
 

IPPC


PRAWO

NOWELIZACJA USTAWY PPRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

akty prawne, wytyczne, interpretacjeWYJAŚNIENIA

DO PRZEPISÓW


OPRACOWANIA


WYTYCZNE 

KOMISJI EUROPEJSKIEJ


KONKLUZJE BAT


DOKUMENTY

REFERENCYJNE

LCP - REWIZJA BREF

PRODUKCJA PŁYT DREWNOPOCHODNYCH - BREF

INTENSYWNY CHÓW LUB HODOWLA DROBIU LUB ŚWIŃ - REWIZJA BREF


PORADNIKI BRANŻOWE


ANALIZA STANU

TECHNIK

W ZAKRESIE BAT


INNE DOKUMENTY


TECHNICZNE GRUPY

ROBOCZE


PROJEKTY


SZKOLENIA


OPŁATA REJESTRACYJNA 

 

DYREKTYWA ws. ZINTEGROWANEGO ZAPOBIEGANIA ZANIECZYSZCZENIOM I ICH KONTROLI (IPPC)

Obowiązki podmiotów prowadzących instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego zostały określone w Dyrektywie Rady 96/61WE z dnia 24 września 1996r. dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (IPPC). Dyrektywa ta była zmieniana:

-       Dyrektywą 2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. przewidująca udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów i programów w zakresie środowiska oraz zmieniająca w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG i 96/61/WE (Dz. U. L 156z 25.06.2003);

-       Dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającej dyrektywę 96/61/WE (Dz. Urz. WE L 275 z 25.10.2003);

-       Rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 września 2003 r. dostosowujące do decyzji Rady 1999/468/WE przepisy odnoszące się do komitetów, które wspomagają Komisję w wykonywaniu jej uprawnień wykonawczych ustanowionych w instrumentach podlegających procedurze określonej w art. 251 Traktatu WE Dz. U. L 284 z 31.10.2003);

-       Rozporządzeniem (WE) nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniające dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE (Dz. U. L 33 04.02.2006)

 

Aktualnie obowiązuje wersja skodyfikowana (ujednolicona) Dyrektywy IPPC - Dyrektywa 2008/1/WE z dnia 15 stycznia 2008r dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (Dz. U. L 24 z 29.1.2008).

 
 

ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, tel. +48 22 5792709, fax +48 22 5792755
Departament Instrumentów Środowiskowych, Ministerstwo Środowiska