MAPA NOWOŚCI LINKI KONTAKT  
 
 

IPPC


PRAWO

NOWELIZACJA USTAWY PPRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

akty prawne, wytyczne, interpretacjeWYJAŚNIENIA

DO PRZEPISÓW


OPRACOWANIA


WYTYCZNE 

KOMISJI EUROPEJSKIEJ


KONKLUZJE BAT


DOKUMENTY

REFERENCYJNE

LCP - REWIZJA BREF

PRODUKCJA PŁYT DREWNOPOCHODNYCH - BREF

INTENSYWNY CHÓW LUB HODOWLA DROBIU LUB ŚWIŃ - REWIZJA BREF


PORADNIKI BRANŻOWE


ANALIZA STANU

TECHNIK

W ZAKRESIE BAT


INNE DOKUMENTY


TECHNICZNE GRUPY

ROBOCZE


PROJEKTY


SZKOLENIA


OPŁATA REJESTRACYJNA 

Wiadomości archiwalne

 

 

Szanowni państwo,


Inne dokumenty

 


Szkolenia

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 26-28 czerwca 2013 r. Departament Ochrony Powietrza organizuje kolejne szkolenie z zakresu pozwoleń zintegrowanych.

Zaproszenie na szkolenie pt. "Gospodarka odpadami w pozwoleniach zintegrowanych" zostało wysłane do 80 urzędów (wg rozdzielnika). W szkoleniu może wziąć udział 45 osób (1 osoba z urzędu), w związku z czym Państwa uczestnictwo uzależnione jest od kolejności zgłoszeń.

Zgłoszenia udziału w szkoleniu należy nadsyłać do 19 czerwca br.

  1. Zaproszenie
  2. Rozdzielnik

Potwierdzenie uczestnictwa zostanie do Państwa wysłane drogą elektroniczną najpóźniej do dnia 21 czerwca br.

Lista zakwalifikowanych osób zostanie również umieszczona na stronie internetowej.

W razie wątpliwości lub pytań, prosimy o kontakt z Panią Kamilą Namojlik

tel. 22 57 92 831

e-mail kamila.namojlik@mos.gov.pl


Uprzejmie informujemy, iż Departament Ochrony Powietrza w kwietniu br. rozpoczął cykl szkoleń dla pracowników starostw powiatowych i urzędów miejskich w zakresie pozwoleń zintegrowanych. Uczestnictwo w szkoleniu, które finansowane będzie ze środków rezerwy celowej przyznanej Departmanetowi Ochrony Powietrza na podstawie umowy z NFOŚiGW, jest bezpłatne.

Najbliższe szkolenie odbędzie się w dniach 5-7 czerwca br. w JM APARTHOTEL przy ul. Grzybowskiej 45 w Warszawie.

Szkolenie pt. "Gospodarka odpadami w pozwoleniach zintegrowanych" adresowane jest do tych z Państwa, którzy otrzymali zaproszenie z dn. 9 maja zn. DOPndt-492-2/17454/13/KN. Zgłoszenia uczestnictwa należy przesyłać do dnia 24 maja 2013 r.

  1. Zaproszenie 
  2. Rozdzielnik

W razie wątpliwości lub pytań, prosimy o kontakt z Panią Kamilą Namojlik.

tel. 22 57 95 831

e-mail: kamilana.mojlik@mos.gov.pl


[27.05.2014] Rozpoczyna się proces rewizji dokumentu BREF dla spalania odpadów (WI). Do 6 czerwca br. możliwe jest zgłaszanie członków do Technicznej Grupy Roboczej. pismo dot. nominacji członków TGR


[12.05.2014] Lista prowadzących instalację, którzy złożyli deklaracje LCP o przystąpieniu do mechanizmu derogacyjnego ograniczonego czasu pracy 17500 godzin (zgodnie z art. 33 Dyrektywy IED / art. 146a projektu znowelizowanej ustawy Prawo ochrony środowiska). ippc/custom/17500.pdf


Odpowiadając na pytania dotyczące konieczności umarzania postępowań w sprawach wydania lub istotnej zmiany pozwoleń zintegrowanych, wynikającej z wejścia w życie 23 stycznia 2013 r. znowelizowanej ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21), w kontekście wniesionych przez prowadzących instalacje opłatach rejestracyjnych, wyjaśniam co następuje. (25.01.2013) 

Opłata rejestracyjna uiszczona na podstawie art. 210 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) jest warunkiem rozpatrzenia wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego. Przez rozpatrzenie wniosku należy rozumieć zakończenie postępowania administracyjnego zakończonego wydaniem decyzji merytorycznej, tj. pozwoleniem zintegrowanym lub odmową wydania pozwolenia zintegrowanego. W przypadku zakończenia postępowania decyzją nie mającą charakteru rozstrzygnięcia merytorycznego, taką jak decyzja o umorzeniu postępowania, opłata rejestracyjna może zostać zwrócona na wniosek prowadzącego instalację. Opłata rejestracyjna może także, na wniosek prowadzącego instalację, zostać zaliczona na poczet rozpatrzenia nowego wniosku o wydanie lub istotną zmianę pozwolenia zintegrowanego złożonego. Jednocześnie informuję, iż organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego rozpatrując nowe wnioski o wydanie pozwolenia zintegrowanego powinien zweryfikować należną wartość przedmiotowej opłaty, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie wysokości opłaty rejestracyjnej (Dz. U. Nr 190, poz. 1591).


W poprzednim roku zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy szkolenia dla 700 przedstawicieli administracji publicznej z zakresu pozwoleń zintegrowanych, które zostały bardzo dobrze ocenione przez ich uczestników. W roku bieżącym chcielibyśmy kontynuować cykl szkoleń skierowanych do przedstawicieli Państwa urzędów. Dlatego chcąc sprostać Państwa oczekiwaniom i potrzebom, w załączeniu przesyłam ankietę dotyczącą potrzeb szkoleniowych związanych z tematyką pozwoleń zintegrowanych. Uprzejmie proszę o wypełnienie poniższej ankiety do dnia 31.01.2011r. i odesłanie jej mailem na adres: agnieszka.tomaszewska@mos.gov.pl lub faxem na nr 22-579-22-17 (03.01.2011) Ankieta potrzeb szkoleniowych z zakresu pozwoleń zintegrowanych

Państwa odpowiedzi posłużą nam do opracowania planu szkoleń na 2011r. przeznaczonego dla pracowników administracji publicznej zajmujących się pozwoleniami zintegrowanymi. Podanie konkretnych danych kontaktowych pozwoli na szybkie informowanie Państwa o organizowanych szkoleniach.


Ministerstwo Środowiska oraz eko-net.pl serdecznie zapraszają do udziału w kolejnych etapach szkolenia  pn. Pozwolenia zintegrowane–teoria i praktyka. Zaproszenie ze sczegółowymi informacjami dotyczącymi przedmiotowych szkoleń oraz karta zgłoszeniowa dostepne są za pośrednictwem poniższych linków:(25.10.2010)

zaproszenie.doc

karta_zgłoszeniowa.doc


W załączeniu przedstawiamy informację (zaproszenie i kartę zgłoszeniową) dla przedstawicieli administracji publicznej zajmujących się pozwoleniami zintegrowanymi. Informacja ta dotyczy warsztatów nt. "Pozwolenia zintegrowane - teoria i praktyka".

Osoby zainteresowane bezpłatnym udziałem w szkoleniu prosimy o przesłanie zgłoszenia e-mailem pod adres info@eko-net.pl  lub faksem pod nr (58) 742 13 72, (27.09.2010) 

zaproszenie.doc

karta_zgłoszenia.doc


Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą szkoleniową z zakresu pozwoleń zintegrowanych. Tematyka szkoleń oraz lista urzędów, do których oferta jest skierowana dostepne są w załączeniu. (25.08.2010)

Urzędy Marszałkowskie

Starostwa


Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie z zakresu pozwoleń zintegrowanych, które odbędzie się w dniach 4 - 5 października br. Szkolenie skierowane jest wyłącznie do przedstawicieli branży spożywczej  (operatorów instalacji posiadających pozwolenie zintegrowane). Szczegółowe informacje i program szkolenia w załączeniu.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt mailowy (agnieszka.tomaszewska@mos.gov.pl). (05.07.2010)


(23.12.2011)

W zakładce wyjaśnienia do przepisów zamieszczono interpretację zapisów Dyrektywy IED dotycząca określania mocy instalacji LCP i dopuszczalnych wielkości emisji w świetle art. 29 (tzw. zasada sumowania).


(16.06.2011)

Prace nad rewizją Dokumentów Referencyjnych BAT dla przemysłu szklarskiego oraz produkcji żelaza i stali dobiegają końca. Przygotowane zostały również projekty Konkluzji BAT dla w/w sektorów. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce dokumenty refrencyjne.


(05.04.2011)

W związku z wejściem w życie dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych do wszystkich prowadzących instalacje, dla których w świetle obowiązujących przepisów, wymagane jest uzyskanie pozwolenia zintegrowanego wysłane zostało pismo informujące o najistotniejszych zmianach jakie wprowadza przedmiotowa dyrektywa. Treść pisma dostępna jest za pośrednictwem poniższego linku. Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonymi tam informacjami. 

Pismo dotyczące dyrektywy 2010/75/UE


Informujemy że 17 grudnia 2010 r., dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych (IED) została opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE.

Dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu

Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce Prawo UE (17.12.2010)


W dziale DOKUMENTY REFERENCYJNE zamieszczono insformacje dotyczęce prac nad dokumentami referencyjnymi BAT.


08.06.2012

Komisja Europejska prowadzi nabór na stanowiska Ekspertów Narodowych (Seconded National  Experts) w Europejskim Biurze IPPC w Sewilli. Poszukiwani są kandydaci do prac związanych z rewizją następujących BREF-ów:

- Przetwórstwo Metali Żelaznych (FMP),

- Koserwacja drewna i produktów z drewna produktami chemicznymi (WPC),

- Przetwarzanie odpadów (WT),

- Spalanie odpadów (WI).

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej IPTS.


05.04.2012

Informujemy, iż rozpoczęły się konsultacje społeczne "Projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw", który stanowi transpozycję znacznej części Dyrektywy 2010/75/UE w spr. emisji przemysłowych (IED). Przedmiotowy projekt jest dostępny w zakładce transpozycja dyrektywy IED - projekt ustawy. 

 

23.11.2011

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Środowiska organizuje kolejny cykl szkoleń dla organów administracji publicznej zaangażowanych w procedury wydawania pozwoleń zintegrowanych. Więcej informacji oraz karty zgłoszeniowe dostępne są w zakładce szkolenia .

28.06.2011

Uprzejmie informujemy, że 18 maja 2010 r., nowy Dokument Referencyjny BAT dla dla cementu, wapna i tlenku magnezu (CLM BREF), został oficjalnie przyjęty przez Komisję Europejską. Dokument jest dostępny za pośrednictwem poniższego linku:

http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/

Streszczenie BREF-u zostało oficjalnie przyjęte 30 marca br. (10.06.2010)

27.06.2011

Uprzejmie informujemy, że 13 wrzesnia br., odbędzie się posiedzenie forum art. 13 dyrektywy ws. emisji przemysłowych, podczas którego członkowie forum przedstawią opinie nt. ostatnich projektów dokumentów referencyjnych BAT dla produkcji żelaza i stali oraz la przemysłu szklarskiego.

16.06.2011

Informujemy, że podczas posiedzenia Rady Ministrów ds. środowiska UE, w dniu 25 czerwca 2009 r., przyjęty został projekt dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych (IPPC). Na ostateczny kształt dokumentu mogą mieć jeszcze wpływ jesienne prace Parlamentu Europejskiego.

Tekst dyrektywyw zatwierdzony przez Radę Ministrów UE, dostępny jest w dziale Prawo UE

16.06.2011

Informujemy, że na stronach Europejskiego Biura IPPC w Sewilli udostępniony został finalny projekt Dokumentu Referencyjnego dla Najlepszych Dostępnych Technik w produkcji cementu, wapna i tlenku magnezu.

10.06.2011

W trakcie 22. spotkania Forum Wymiany Informacji na temat Najlepszych Dostępnych Technik w Brukseli w dniu 3 grudnia 2009 r. przedstawiony został projekt przewodnika dotyczącego wymiany informacji w zakresie BAT (dostępny również na stronie internetowej CIRCA Komisji Europejskiej). Dokument ten ma stanowić spójny materiał informacyjny z zakresu wymiany informacji odbywającej się w trakcie przygotowywania dokumentów referencyjnych BAT i po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską stanowić pomoc dla osób zaangażowanych w wymianę informacji w ramach procesu Sewilskiego. Dokument ten zebrał i uporządkował informacje, które znajdowały się we wcześniej przygotowanych materiałach.

28.03.2011

W dziale  Prawo UE zamieszczony został projekt Dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych zawierający propozycje Prezydencji z dnia 22 kwietnia 2009 r. - wersja w języku polskim 

09.03.2011

W dziale DOKUMENTY REFERENCYJNE zamieszczono insformacje dotyczęce prac nad dokumentami referencyjnymi BAT.

12.01.2011

W dziale WNIOSKI I POZWOLENIA zamieszczono informacje nt. stanu realizacji obowiązku uzyskiwania pozwoleń zintegrowanych, przez prowadzących instalacje, w podziale na województwa - stan na dzień 30.04.2009 r.

12.01.2011

W dziale INNE DOKUMENTY zamieszczono nowy formularz oraz wytyczne do sporządzenia wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego. Zamieszczone materiały stanowią jedynie wytyczne mające służyć Państwu pomocą podczas tworzenia wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego. Nie należy ich traktować jako jedynego obowiązującego schematu. Prosimy o przesyłanie ewentualnych uwag do dokumentu na adres ewa.koselnik@mos.gov.pl

12.01.2011

W związku z realizacją projektu szkoleniowego Transition Facility „Wdrażanie dyrektywy IPPC i aspektów dyrektywy EIA - kontynuacja" zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach z zakresu pozwoleń zintegrowanych i ocen oddziaływania na środowisko. Harmonogram do pobraniaw formacie .pdf.

Wszelkich informacji dotyczących udziału w szkoleniach udzielają Pani Ksenia Juszczak i Pani Monika Jewusiak pod numerem telefonu: tel. (022) 583-96-96, Wykonawca projektu- firma NIRAS IC Sp. z o.o.

Szkolenia te przeznaczone są dla administracji publicznej. Więcej informacji o projekcie i  formularz zgłoszeniowy na szkolenie uzyskają Państwo na stronie: http://www.niras-ic.pl

Wszystkich chętnych do podjęcia pracy w strukturach Komisji Europejskiej zachęcamy do odwiedzenia serwisu zawierającego informacje o wolnych stanowiskach pracy http://ipts.jrc.ec.europa.eu/jobs/

03.01.2011

W zakładce szkolenia znajdą Państwo ankietę dotyczącą potrzeb szkoleniowych z zakresu pozwoleń zintegrowanych w roku 2011. Serdecznie zapraszamy przedstawicieli administracji publicznej zaangażowanych w proces wydawania pozwoleń zintegrowanych do wypełnienia ankiety gdyż to od Państwa zainteresowania zależy ilość i tematyka organizowanych szkoleń.

17.12.2010

Informujemy że Rada UE w dniu 8 listopada 2010 r., formalnie zatwierdziła dyrektywę w sprawie emisji przemysłowych (IED) co oficjalnie zakończyło proces legislacyjny. Dyrektywa wejdzie w życie po opublikowaniu jej w Dzienniku Urzędowym UE, co musi nastąpić do dnia 6 stycznia 2011 r. Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce Projekt dyrektywy IED (06.12.2010)

14.12.2010

Iinformujemy, że w zakładce SZKOLENIA znajdą państwo bieżące ifnormacje nt. szkoleń z zakresu pozwoleń zintegrowanych oragnizowanych przez Departament Instrumentów Środowiskowych. Najnowsze szkolenia - "Pozwolenia zintegrowane - teoria i praktyka" dla przedstawicieli administracji (grudzień 2010). (18.11.2010)

10.12.2010

Uprzejmie informujemy, że w zakładce SZKOLENIA znajdą państwo bieżące ifnormacje nt. szkoleń z zakresu pozwoleń zintegrowanych oragnizowanych przez Departament Instrumentów Środowiskowych. (25.11.2010)

30.07.2010

Projekt dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych (IED)

Informujemy, że 7 lipca br. Parlament Europejski przyjął w głosowaniu plenarnym poprawki do Tekstu Wspólnego projektu dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych (IED) przyjętego podczas posiedzenia Rady Ministrów ds. Środowiska UE w dniu 25 czerwca 2009 r.

Zgodnie z procedurą współdecydowania, po przekazaniu poprawek do Rady UE, będzie miała ona trzy miesiące na ich przyjęcie bądź odrzucenie w całości.Biorąc pod uwagę nieformalne konsultacje, prowadzone w ramach tzw. trilogu pomiędzy Parlamentem, Radą i Komisją jest niemal pewne, iż na jesiennym spotkaniu Rada zaakceptuje przedmiotowe poprawki, i oficjalnie zakończy proces legislacyjny. (09.07.2010)

09.07.2010

Projekt dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych (IED)

Informujemy, iż zakończył się pierwszy etap prac nad projektem dyrektywy w sparawie emisji przemysłowych (tzw. I czytanie). Tekst dokumentu (tzw. wspólne stanowisko) w języku polskim jest dostępny na naszej witrynie interenetowej i zostanie oficjalnie przekazany przez Radę UE do Parlamentu Europejskiego w styczniu 2010 r.

Zgodnie z procedurą współdecydowania, nad projektem będzie teraz pracował Parlament Europejski, który może wnieść poprawki, które będą przedmiotem głosowania w maju 2010 r. W przypadku zgłoszenia i przegłosowania poprawek przez Parlament dokument zostanie ponownie przwekazany do Rady UE.

Szacuje się, iż prace nad dyrektywą zakończą się ostatecznie pod koniec 2010 r.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem prac nad dyrektywą.

08.07.2010

Zapraszany do zapoznania się z ostateczną wersją raportu Komisji Europejskiej dotyczącego oceny możliwości rozwoju europejskiego sytemu handlu uprawnieniami do emisji SO2 i NOx dla instalacji IPPC  - "Assessment of the possible development of an EU-wide NOx and S02 trading scheme for IPPC installations". 

05.06.2010

Uprzejmie informujemy, iż Europejskie Biuro IPPC w Sewilli ogłosiło nabór na wolne stanowiska pracy w jednostce zajmującej się zasadami zrównoważonego rozwoju Sustainable Production and Consumption Unit (SPC).

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Szczegóły dotyczące ogłoszenia oraz kryteriów jakie powinni spełniać kandydaci dostępne są za pośrednictwem poniższego linku

http://ipts.jrc.ec.europa.eu/jobs/vacanciesSNE.cfm

07.04.2010

Informujemy, iż w trakcie 21. spotkania Forum Wymiany Informacji na temat Najlepszych Dostępnych Technik w Brukseli w dniu 1 kwietnia 2009 r. przedstawiona została końcowa wersja zrewidowanego dokumentu referencyjnego BAT dla cementu, wapna i tlenku magnezu (CLM BREF). Forum Wymiany Informacji przyjęło z uwagami przedmiotowy dokument, którego finalna wersja będzie dostępna po przyjęciu i ogłoszeniu przez Komisję Europejską.

21.08.2009

W dziale Prawo UE zamieszczony został projekt tłumaczenia Wspólnego stanowiska Rady UE opracowanego w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie emisji przemysłowych (IPPC). W przypadku uwag co do poprawności tłumaczenia na język polski, prosimy o nadsyłanie propozycji do dnia 7 września br., na adres michal.jablonski@mos.gov.pl

29.06.2009

Informujemy, że podczas posiedzenia Rady Ministrów ds. środowiska UE, w dniu 25 czerwca 2009 r., przyjęty został projekt dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych (IPPC). Na ostateczny kształt dokumentu mogą mieć jeszcze wpływ jesienne prace Parlamentu Europejskiego.

Tekst dyrektywyw zatwierdzony przez Radę Ministrów UE, dostępny jest w dziale Prawo UE

02.04.2009

W związku z pojawiającymi się  informacjami dotyczącymi uchwalenia przez Parlament Europejski Dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych (IPPC), uprzejmie wyjaśniamy, iż prace nad w/w dokumentem nadal trwają. W dniu 10 marca 2009 r., odbyło się pierwsze (wstępne)    głosowanie nad projektem dyrektywy, na którym PE zgłosił szereg poprawek do pierwotnej propozycji Komisji Europejskiej.

W chwili obecnej na forum Rady UE toczą się intensywne prace nad ostatecznym brzmieniem nowej dyrektywy i dopiero po wypracowaniu jej finalnego brzmienia, zgodnie z procedurą współdecydowania projekt zatwierdzony przez Radę  zostanie poddany pod ostateczne głosowanie PE. Przewidywany termin zakończenia prac to czerwiec br., jednakże może on jeszcze ulec zmianie.

Polska od początku aktywnie uczestniczy w pracach na forum Rady UE dokładając wszelkich starań by nowy akt prawa wspólnotowego wpisywał się w ideę zintegrowanego podejścia do zagadnień ochrony środowiska, nie nakładając przy tym nadmiernych i nieuzasadnionych ekonomicznie obciążeń na prowadzących instalacje przemysłowe objęte zakresem dyrektywy.

Zachęcamy również do zapoznania się informacjami nt. prac nad projektem Dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych (IPPC) zamieszczonymi na stronie internetowej Parlamentu Europejskiego
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/064-51320-068-03-11-911-20090309IPR51319-09-03-2009-2009-false/default_pl.htm

 


 

13.03.2009

W dziale PORADNIKI BRANŻOWE zamieszczono wytyczne w zakresie BAT dla powierzchniowej obróbki metali i tworzyw sztucznych.


19.02.2009

W dziale  Prawo UE zamieszczony został projekt Dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych zawierający poprawki wynikające ze stanu prac na forum Rady UE.


16.02.2009

Uprzejmie informujemy, że na stronach Europejskiego Biura IPPC w Sewilli opublikowany został ostateczny projekt Dokumentu Referencyjnego BAT w przemyśle cementowo - wapienniczym. Prosimy wszystkich zainteresowanych o zapoznanie się z treścią dokumentu i przesyłanie ewentualnych uwag do dnia 5 marca 2009 r., na adres mailowy michal.jablonski@mos.gov.pl

01.02.2009

W dziale WNIOSKI I POZWOLENIA zamieszczono informacje nt. stanu realizacji obowiązku uzyskiwania pozwoleń zintegrowanych, przez prowadzących instalacje, w podziale na województwa - stan na dzień 01.02.2009 r.

19.12.2007

Komisja Europejska opublikowała projekt nowej dyrektywy w sprawie emisji  przemysłowych, która ma znowelizować następujące dyrektywy:

  • 2001/80/WE w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania (LCP),
  • 2000/76/WE w sprawie spalania odpadów (WI),
  • 1999/13/WE w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych spowodowanej użyciem organicznych rozpuszczalników podczas niektórych czynności i w niektórych urządzeniach,
  • 78/176/EWG, 82/883/EWG i 92/112/EWG związane z produkcją dwutlenku tytanu;
  • 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (IPPC),

Prace nad tym dokumentem na forum Grupy Roboczej ds. Środowiska rozpoczyną się w okresie Prezydencji Słowenii (tj. w pierwszym półroczu br.)

Dokument dostępny jest już w polskiej wersji językowej

Dokument w języku angielskim dostępny jest na stronie internetowej: 

http://ec.europa.eu/environment/ippc/pdf/recast/dir_2007_844_en.pdf

26.06.2008

Materiały pokonferencyjne

(pliki w formacie PDF)

26.06.2008 
W dziale
WNIOSKI I POZWOLENIA zamieszczono aktualne informacje nt. stanu realuizacji obowiązku uzyskiwania pozwoleń zintegrowanych, przez prowadzących instalacje, w podziale na województwa.

04.02.2008
W dziale aktualności dostępna jest polska wersja projektu nowej dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych

01.02.2008
W dziale
WNIOSKI I POZWOLENIA zamieszczono aktualne informacje nt. stanu realuizacji obowiązku uzyskiwania pozwoleń zintegrowanych, przez prowadzących instalacje, w podziale na województwa.

01.02.2008
W dziale PRAWO zaktualizowano zamieszczone tam akty prawne

17.01.2008
W dziale wyjaśnienia do przepisów zamieszczone zostały informacje na temat wydawania decyzji zamykających składowiska odpadów

15.10.2007
W dziale wyjaśnienia do przepisów zamieszczone zostały informacje dotyczące wydawania pozowleń zintegrowanych dla instalacji istniejących.

15.10.2007
Oddajemy do Państwa dyspozycji zaktualizowany serwis informacyjny IPPC Polska redagowany przez Wydział Najlepszych Dostępnych Technik Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowisko w Ministerstwie Środowiska. Odnajdziecie tu Państwo najświeższe informacje związane z Najlepszymi Dostępnymi Technikami (BAT), wnioskami i pozwoleniami zintegrowanymi, jak również ustawodawstwem polskim oraz europejskim dotyczącym IPPC. Serwis został skonstruowany w taki sposób, aby z łatwością mogły z niego korzystać zarówno osoby dopiero poznające zagadnienia, jak również na co dzień zajmujący się tematyką IPPC pracownicy administracji samorządowych czy prywatni przedsiębiorcy.

Interpretacje przepisów, poradniki branżowe oraz inne materiały, które można pobrać z serwisu, stanowią pomocne narzędzie dla każdego, pragnącego poszerzyć swoją wiedzę w zakresie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń.
W przypadku ewentualnych pytań dotyczących IPPC pozostajemy do Państwa dyspozycji.

13.10.2006
Do dnia 13.10. 2006 r. do Ministerstwa Środowiska wpłynęło 1040 wniosków o wydanie pozwolenia zintegrowanego oraz 806 wydanych pozwoleń zintegrowanych.

Aktualna lista wniosków i wydanych pozwoleń zintegrowanych znajduje się w dziale WNIOSKI I POZWOLENIA

03.10.2006
W dziale
Poradniki Branzowe zamieszczony zostal poradnik Najlepsze Dostepne Techniki (BAT): Wytyczne branzy - ceramika budowlana i ogniotrwala.

25.08.2006
W dziale WYJASNIENIA DO PRZEPISÓW zamieszczona zostala interpretacja przepisów dotyczacych pkt 4 ppkt 1 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogacych powodowac znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo srodowiska jako calosci (Dz.U. 2002 Nr 122, poz. 1055)

18.07.2006
W dniu 4 lipca 2006 roku Decyzja Komisji C(2006)2994 zaakceptowane zostaly nastepujace dokumenty:
- Dokument Referencyjny BAT w sprawie duzych obiektów energetycznego spalania,
- Dokument Referencyjny BAT w sprawie emisji pochodzacej z magazynowania,
- Dokument Referencyjny BAT w sprawie gospodarki i skutków przenoszenia zanieczyszczen pomiedzy komponentami srodowiska.
Tlumaczenia na jezyk polski streszczen ww. BREFów sa dostepne w dziale
DOKUMENTY REFERENCYJNE

20.04.2006

W dziale WYJASNIENIA DO PRZEPISÓW zamieszczone zostaly najnowsze interpretacje przepisów dotyczacych pozwolen zintegrowanych.

22.12.2005

Informacja o procesie przeglądu Dyrektywy IPPCW dziale "INNE DOKUMENTY" zamieszczony zostałFormularz wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla zakładów ceramicznych produkujących wyroby budowlane, opracowany przez Krajowe Zrzeszenie Producentów Materiałów Budowlanych "CERBUD"

W dziale "Dokumenty Referencyjne" dostępny jest dokument:
"Dokument Referencyjny o Najlepszych Dostępnych Technikach dla Intensywnego Chowu Drobiu i Świń"

20.09.2005

W dziale PORADNIKI BRANŻOWE/ Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) wytyczne dla branży chemicznej zamieszczony został poradnik dla Przemysłu Chloro-Alkalicznego16.08.2005

Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) wytyczne dla branży celulozowo-papierniczej

W dziale PORADNIKI BRANŻOWE zamieszczony został kolejny poradnik

24.08.2005

W dziale PORADNIKI BRANŻOWE zamieszczony został poradnik
Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) wytyczne dla branży odlewniczej

28.07.2005 

Najlepsze Dostępne Technik (BAT) wytyczne dla przemysłu rozlewniczego napojów niealkoholowychW dziale PORADNIKI BRANŻOWE zamieszczony został kolejny poradnik

30.06.2005 

W dziale PROJEKTY zamieszczone zostały linki do stron internetowych następujących projektów:

Projekt PHARE PL2003/IB/EN01 Wdrażanie dyrektywy IPPC oraz aspektów dyrektywy EIA

Wzmocnienie administracji na szczeblu lokalnym i regionalnym w zakresi
wdrażania procedur zwiazanych z ocenami oddziaływania na środowisko
i wydawaniem pozwoleń zintegrowanych

23.06.2005 

BGK III O/Warszawa 76 1130 1062 0000 0109 9520 0010W dziale OPŁATA REJESTRACYJNA zamieszczona została informacja dotycząca zmiany rachunku bankowego dla środka specjalnego pn. "Opłaty rejestracyjne". Wpłaty należy dokonywać na następujący rachunek:

13.04.2005 

Uprzejmie informujemy, iż na zlecenie Ministerstwa œšrodowiska zostały opracowane poradniki branżowe zawierające informacje o najlepszych dostępnych technikach dla wybranych rodzajów działalności gospodarczej. Dokumenty te mogą być pomocne w procesie przygotowania wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego oraz wydawania pozwoleń zintegrowanych.

Zostały one zamieszczone w dziale PORADNIKI BRANŻOWE

05.10.2004

W dziale "Dokumenty Referencyjne" dostępny jest dokument:
"Dokument Referencyjny BAT dla najlepszych dostępnych technik w przetwórstwie żelaza i stali" (
zobacz)

08.09.2004
W dziale "Dokumenty Referencyjne" dostępny jest dokument:
"Dokument Referencyjny BAT dla najlepszych dostępnych technik w produkcji metali nieżelaznych" (
zobacz)

07.09.2004
W lipcu br. do wszystkich Urzędów Wojewódzkich i Starostw Powiatowych została przesłana płyta CD zawierająca tłumaczenia dokumentów referencyjnych. Jeśli Państwa instytucja nie otrzymała płyty, bądœ¿ otrzymała uszkodzoną, prosimy o kontakt:
monika.stokowska@mos.gov.pl

01.09.2004 

Szanowni Państwo!

Oddajemy do państwa dyspozycji stronę internetową poświeconą pozwoleniom zintegrowanym w Polsce w nowej szacie graficznej. Uwagi dotyczące zawartości i funkcjonalności strony prosimy przesyłać pod adres: monika.stokowska@mos.gov.pl

Zespół ds. Najlepszych Dostępnych Technik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, tel. +48 22 5792709, fax +48 22 5792755
Departament Instrumentów Środowiskowych, Ministerstwo Środowiska