MAPA NOWOŚCI LINKI KONTAKT  
 
 

IPPC


PRAWO

NOWELIZACJA USTAWY PPRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

akty prawne, wytyczne, interpretacjeWYJAŚNIENIA

DO PRZEPISÓW


OPRACOWANIA


WYTYCZNE 

KOMISJI EUROPEJSKIEJ


KONKLUZJE BAT


DOKUMENTY

REFERENCYJNE

LCP - REWIZJA BREF

PRODUKCJA PŁYT DREWNOPOCHODNYCH - BREF

INTENSYWNY CHÓW LUB HODOWLA DROBIU LUB ŚWIŃ - REWIZJA BREF


PORADNIKI BRANŻOWE


ANALIZA STANU

TECHNIK

W ZAKRESIE BAT


INNE DOKUMENTY


TECHNICZNE GRUPY

ROBOCZE


PROJEKTY


SZKOLENIA


OPŁATA REJESTRACYJNA 

OPŁATA REJESTRACYJNA

 

Szanowni Państwo,

Prosimy o wnoszenie na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opłaty rejestracyjnej, która jest warunkiem rozpatrzenia wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego.

Numer rachunku bankowego NFOŚiGW: 

 

BGK III O/Warszawa 76 1130 1062 0000 0109 9520 0010

 

Adres Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3a

02-673 Warszawa

OBLICZENIE STAWKI OPŁATY REJESTRACYJNEJ:

Przy obliczaniu opłaty rejestracyjnej stosuje się rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych. (Dz.U.2014, poz. 1183). Wysokość opłaty rejestracyjnej oblicza się według wzoru:

O = B x  Wr / Wp

gdzie:

O - oznacza wysokość opłaty

B - oznacza wysokość bazowej stawki opłaty dla danego rodzaju instalacji (podane w rozporządzeniu),

Wr - oznacza maksymalną (możliwą teoretyczną do osiągnięcia) wielkość paramteru charakteryzującego skalę działalności prowadzonej w instalacji,

Wp - oznacza progową wielkość paramteru charakteryzującego skalę działalności prowadzonej w instalacji danego rodzaju (podane w rozporządzeniu).

 

UWAGA!

Jeżeli wielkość wskaźnika Wr jest mniejsza lub równa wielkości wskaźnika Wp to wysokość opłaty rejestracyjnej jest równa bazowej stawce opłaty !

Prosimy o zapoznanie się z treścią w/w rozporządzenia w celu uniknięcia ewentualnych błędów.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, tel. +48 22 5792709, fax +48 22 5792755
Departament Instrumentów Środowiskowych, Ministerstwo Środowiska