MAPA NOWOŚCI LINKI KONTAKT  
 
 

IPPC


PRAWO

NOWELIZACJA USTAWY PPRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

akty prawne, wytyczne, interpretacjeWYJAŚNIENIA

DO PRZEPISÓW


OPRACOWANIA


WYTYCZNE 

KOMISJI EUROPEJSKIEJ


KONKLUZJE BAT


DOKUMENTY

REFERENCYJNE

LCP - REWIZJA BREF

PRODUKCJA PŁYT DREWNOPOCHODNYCH - BREF

INTENSYWNY CHÓW LUB HODOWLA DROBIU LUB ŚWIŃ - REWIZJA BREF


PORADNIKI BRANŻOWE


ANALIZA STANU

TECHNIK

W ZAKRESIE BAT


INNE DOKUMENTY


TECHNICZNE GRUPY

ROBOCZE


PROJEKTY


SZKOLENIA


OPŁATA REJESTRACYJNA 

Wyjaśnienia dot. rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1169)

Wyjaśnienie dotyczące obowiązku uzyskania pozwolenia zintegrowanego, dla instalacji do przetwarzania odpadów.

Nowe rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia  27 sierpnia 2014 r., wprowadziło zmiany w zakresie rodzajów instalacji, dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia zintegrowanego. Zmiana przepisów wynikała z transpozycji dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (IED). Najistotniejsze zmiany dotyczyły instalacji prowadzących działalność w zakresie gospodarowania odpadami. Wynika to m.in. z faktu, że do procesów odzysku i unieszkodliwiania odpadów, które były wymienione w poprzednim rozporządzeniu dopisano konkretne działania, które powinny zachodzić na instalacji, aby wymagane było pozwolenie zintegrowane.

Jednym z działań jest „obróbka fizyczno-chemiczna” występująca w pkt 5 ppkt 1 i ppkt 3 lit. a załącznika do w/w rozporządzenia. Obróbka fizyczno-chemiczna nie została zdefiniowana w aktach prawa UE ani w prawie krajowym. Jednak analiza dokumentu referencyjnego BAT dla przetwarzania odpadów, jak również dokumentacji przygotowanej przez Komisję Europejską na potrzeby oceny wpływu dyrektywy IED na europejskie instalacje przemysłowe wskazuje, jak należy definiować obróbkę fizyczno-chemiczną w odniesieniu do rodzajów działalności wymienionych w Załączniku I dyrektywy IED. Definicja ta odnosi się do przetwarzania odpadów z wykorzystaniem procesów fizycznych lub chemicznych albo kombinacji obydwu tych działań zachodzących łącznie. Oznacza to, że przetwarzanie odpadów w instalacji z wykorzystaniem jedynie operacji fizycznych takich jak suszenie, odwadnianie, kruszenie czy sortowanie lub tylko operacji chemicznych takich jak utlenianie, stabilizacja chemiczna odpadów, ługowanie czy neutralizacja albo kombinacji tych operacji zachodzących w reaktorach fizyko-chemicznych, wiąże się z obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego, o ile spełnione są pozostałe kryteria, o których mowa w ww. rozporządzeniu Ministra Środowiska.

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi definicji obróbki fizyczno-chemicznej oraz pojawiającymi się w nich różnymi wątpliwościami co do tego zapisu uprzejmie wyjaśniam, że instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, o zdolności przetwarzania ponad 10 Mg/d objęte są obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego w przypadku gdy procesy te zachodzą z wykorzystaniem działań fizycznych lub chemicznych albo obydwu działań łącznie.

Dlatego też, jeżeli miały miejsce sytuacje, w których pozwolenia zintegrowane po dniu 5 września 2014 r., zostały wygaszone z uwagi na potraktowanie obróbki fizyczno-chemicznej tylko jako obydwu procesów zachodzących na instalacji łącznie, organy właściwe powinny wydać decyzje w trybie art. 162 § 1 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2014 , poz. 1195 z późn. zm.), tj. decyzje wygaszające uprzednio wydane decyzje o wygaszeniu pozwoleń zintegrowanych. Następnie tak przywrócone do obrotu prawnego pozwolenia zintegrowane, powinny zostać przeanalizowane i zmienione w związku z art. 28 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r., o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.2014, poz. 1101).


Wyjaśnienie dotyczące obowiązku uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji MBP.

[10.03.2015] Plik PDF do pobrania.


[06.05.2015] Wyjaśnienie dotyczące obowiązku uzyskania pozwolenia zintegrowanego, dla instalacji zlokalizowanych na terenie gorzelni rolniczych.

Instalacje do produkcji destylatu rolniczego zlokalizowane na terenie gorzelni rolniczych należy klasyfikować do obowiązku uzyskania pozwolenia zintegrowanego na podstawie ust. 6 pkt 5 lit. b załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169) jako instalacje do obróbki i przetwórstwa, poza wyłącznym pakowaniem, produktów spożywczych lub paszy z przetworzonych lub nieprzetworzonych surowców pochodzenia roślinnego o zdolności produkcyjne 300 ton na dobę lub 600 ton wyrobów gotowych na dobę, przy założeniu, że instalacja jest eksploatowana nie dłużej niż przez 90 kolejnych dni w danym roku.

Jeżeli zdolność produkcyjna gorzelni rolniczej przekroczy progi ustalone w ust. 6 pkt 5 lit. b załącznika do w/w rozporządzenia wówczas na eksploatację takiej instalacji wymagane jest uzyskanie pozwolenia zintegrowanego.

W przypadku instalacji o zdolności produkcyjnej mniejszej niż wskazana w ust. 6 pkt 5 lit. b załącznika, ich eksploatacja jest dozwolona po uzyskaniu pozwoleń, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.), o ile są wymagane.


 

6.13) do oczyszczania ścieków, z wyjątkiem oczyszczalni ścieków komunalnych, pochodzących z instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

[06.05.2015] Zgodnie z ust. 6.13 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r., w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169) uzyskanie pozwolenia zintegrowanego wymagane jest dla instalacji do oczyszczania ścieków przemysłowych pochodzących z co najmniej jednej instalacji objętej tym obowiązkiem. Wymóg ten nie dotyczy oczyszczalni ścieków komunalnych. Pod tym pojęciem, na potrzeby stosowania ust. 6.13 załącznika do ww. rozporządzenia, należy rozumieć obiekty uwzględnione w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz (jednocześnie) zobowiązane do spełniania kryteriów przewidzianych dla ścieków komunalnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800).

Obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego, na podstawie ust. 6.13 załącznika do ww. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. dotyczy przede wszystkim oczyszczalni ścieków realizujących zadania w zakresie oczyszczania ścieków przemysłowych, pochodzących z rożnych rodzajów instalacji (z których przynajmniej jedna wymaga pozwolenia zintegrowanego). Będą to więc, co do zasady, obiekty niezależnie eksploatowane, nie podporządkowane jednej konkretnej działalności przemysłowej.

W przypadku oczyszczalni ścieków przemysłowych, obsługujących wyłącznie jedną instalację wymagającą uzyskania pozwolenia zintegrowanego, położoną na terenie tego samego zakładu co przedmiotowa oczyszczalnia, mamy do czynienia z ciągiem urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, a więc jedną instalacją zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska. Dlatego też w takich przypadkach pozwolenia zintegrowane dla instalacji IPPC powinno obejmować również oczyszczalnię ścieków jako integralną część tej instalacji.

Należy również zwrócić uwagę, że obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego nie powinien być odnoszony do urządzeń podczyszczających ścieki, po których ścieki trafiają, za pośrednictwem systemu kanalizacji, na zewnętrzną oczyszczalnię ścieków, stanowiącą ostatni etap oczyszczania przed wprowadzeniem ścieków do środowiska.


 Wyjaśnienia dot. przepisów przejściowych

1.Uzupełnienia wniosków o zmianę pozwolenia zintegrowanego.

W przypadku spraw wszczętych, a nie zakończonych przed 5 września 2014 r., wnioski dotyczące zmian pozwoleń zintegrowanych powinny zostać dostosowane do nowych wymagań prawnych poprzez ich uzupełnienie.

Wynika to z faktu, że w przedmiotowym zakresie nie został sformułowany żaden przepis przejściowy wskazujący, że mogą mieć tu zastosowania przepisy dotychczas obowiązujące (stare), uznaje się więc, że stosować należy przepisy nowe (patrz wyjaśnienie nr 2 poniżej). Wniosek o zmianę pozwolenia powinien być jednak rozpatrywany zgodnie ze swoim zakresem i ewentualne uzupełnienie jego treści powinno dotyczyć również zakresu tematycznego objętego wnioskiem. Oznacza to, że w przypadku zmian odnoszących się np. do zwiększenia ilości i rodzajów odpadów dopuszczonych do wytwarzania na danej instalacji, wezwanie do uzupełnienia (o ile jakieś będzie wymagane) nie powinno dotyczyć elementów związanych chociażby z warunkami lub parametrami charakteryzującymi pracę instalacji, określającymi moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji, o których mowa w art. 184 ust. 2 pkt. 10a) znowelizowanej ustawy Prawo ochrony środowiska.


2. Postępowania w toku - brak szczegółowego wskazania jak należy postępować z postepowaniami wszczętymi a niezakończonymi oznacza, zgodnie z zasadami techniki legislacyjnej, że do takich postępowań należy zastosować przepisy nowe. Oznacza to, iż jeżeli jest to niezbędne, należy wezwać wnioskującego do uzupełnienia wniosku o te elementy, które zostały wprowadzone nowelizacją.

UWAGA: Uzupełnienie dotyczy także analizy wymagalności sporządzenia raportu początkowego (lub samego raportu) w przypadku postępowań o wydanie nowego pozwolenia.

W przypadku zmiany pozwoleń dla istniejących instalacji zastosowanie ma art. 29 nowelizacji, który odracza termin sporządzania analizy i raportu początkowego do pierwszej aktualizacji pozwolenia, wszczętej po zakończeniu dostosowania pozwolenia z urzędu (art. 28.2)

Stanowisko Departamentu Ochrony Środowiska dotyczące ww. kwestii.


3. Opłata rejestracyjna - opłata rejestracyjna, która została złożona przed dniem wejścia w życie nowelizacji (5 września 2014r.) nie wymaga aktualizacji w ramach toczącego się postępowania.


4. Wyjaśnienie dotyczące nowych instalacji objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego w relacji z innymi przepisami, w tym ustawy o odpadach

W dniu 5 września 2014 r., weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. 2014, poz. 1169). Załącznik do przedmiotowego rozporządzenia wymienia rodzaje instalacji, dla których wymagane jest pozwolenie zintegrowane. Niektóre z tych instalacji nie były dotychczas objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego.
Dotyczy to następujących rodzajów instalacji:

 • 1.1 instalacje do spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niż 50 MW - w odniesieniu do instalacji spalania paliw o nominalnej mocy równej 50 MW,
 • 1.4b) instalacje do zgazowania lub upłynniania paliw innych niż wymienione w lit. a), o całkowitej nominalnej mocy nie mniejszej niż 20 MW,
 • 4.1 - 4.6 instalacje w przemyśle chemicznym - w odniesieniu do  instalacji wykorzystujących procesy biologiczne,
 • 5.2 a) instalacje do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 3 tony na godzinę - w zakresie instalacji do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne nie stanowiących odpadów komunalnych,
 • 5.3b) instalacje do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 75 ton na dobę, z wykorzystaniem następujących działań:
  • obróbki biologicznej,
  • obróbki wstępnej odpadów przeznaczonych do termicznego przekształcania,
  • obróbki żużlu i popiołów,
  •  obróbki w strzępiarkach odpadów metalowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego
   i elektronicznego oraz pojazdów wycofanych z eksploatacji i ich części,
 • 5.3 c) instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania z wykorzystaniem fermentacji beztlenowej o zdolności przetwarzania nie mniejszej niż 100 ton na dobę
 • 5.5, instalacje do magazynowania odpadów niebezpiecznych, w oczekiwaniu na działania, o których mowa w pkt 1, 2 lit. b oraz w pkt 4 i 6, o całkowitej pojemności ponad 50 ton, z wyłączeniem wstępnego magazynowania odpadów przez ich wytwórcę w miejscu ich wytworzenia,
 • 5.6 instalacje do podziemnego składowania odpadów niebezpiecznych o całkowitej pojemności ponad 50 ton,
 • 6.1c) instalacje do produkcji płyt drewnopochodnych: płyt o wiórach zorientowanych (OSB), płyt wiórowych lub płyt pilśniowych o zdolności produkcyjnej ponad 600 m3 na dobę;,
 • 6.5b) instalacja do obróbki i przetwórstwa, poza wyłącznym pakowaniem, produktów spożywczych lub paszy z przetworzonych lub nieprzetworzonych surowców pochodzenia roślinnego o zdolności produkcyjnej ponad 300 ton wyrobów gotowych na dobę lub 600 ton wyrobów gotowych na dobę, przy założeniu, że instalacja jest eksploatowana nie dłużej niż przez 90 kolejnych dni w danym roku, - w zakresie nieobjętym przepisami obowiązującymi przed 5 września 2014 r.
 • 6.11 instalacje do wychwytywania strumieni dwutlenku węgla z instalacji objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego, na użytek podziemnego składowania dwutlenku węgla
 • 6.12 instalacje do konserwacji drewna i produktów z drewna środkami chemicznymi o zdolności produkcyjne ponad 75 m3 na dobę, innymi niż przeznaczonymi wyłącznie do stosowania w przypadku sinizny;
 • 6.13 instalacje do oczyszczania ścieków, z wyjątkiem oczyszczalni ścieków komunalnych, pochodzących z instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

Przepisy art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r., o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014, poz. 1101) wskazują, że prowadzący istniejące instalacje, które nie były dotychczas obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego powinni takie pozwolenie uzyskać do dnia 1 lipca 2015 r. Do tej daty instalacje mogą być eksploatowane w oparciu o pozwolenia sektorowe lub zezwolenia, o ile taki obowiązek wynika z przepisów prawa.

Powyższe zagadnienie dotyczy najczęściej instalacji, w których prowadzona jest działalność z zakresu odzysku odpadów innych niż niebezpieczne (pkt. 5.3b ww. rozporządzenia). Zezwolenia na odzysk odpadów jak również pozwolenia na wytwarzanie odpadów w zakresie dotyczącym odzysku, wydane dla tych instalacji tracą ważność najpóźniej z dniem 23 stycznia 2015 r., zgodnie z art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2014 r., o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1322 z późn. zm.). W takich przypadkach prowadzący instalacje powinni uzyskać nowe zezwolenie lub pozwolenie sektorowe, które będą obowiązywać nie dłużej niż do dnia 1 lipca 2015 r. lub uzyskać w tym terminie pozwolenie zintegrowane. Należy jednak pamiętać, że  zgodnie z art. 209 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r.  poz. 1238 z późn. zm.) procedura wydania pozwolenia zintegrowanego po raz pierwszy może trwać do sześciu miesięcy.  Dlatego też konieczne może okazać się niezwłoczne uzyskanie decyzji sektorowej, a następnie złożenie wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego tak aby zapewnić zgodne z prawem funkcjonowanie instalacji w trakcie trwania procedury związanej z wydaniem pozwolenia zintegrowanego.

 

Jednocześnie informuję, że trwają prace w Parlamencie nad ewentualną zmianą ustawy o odpadach polegającą na wydłużeniu terminu obowiązywania starych zezwoleń wydanych na podstawie poprzedniej ustawy o odpadach do 23 stycznia 2016 r.

Ponieważ nie wiadomo czy próba ta zakończy się powodzeniem i czy termin faktycznie będzie przedłużony, przedstawiamy Państwu obowiązujący stan prawny w tym zakresie, a o ewentualnych postępach prac nad nowelizacją przepisów będziemy informować na bieżąco.


5.Składowiska odpadów

Zmiana w trybie art. 28 terminu obowiązywania pozwoleń dla składowisk, dla których termin zamknięcia w uchwałach w sprawie wykonania planu gospodarki odpadami lub w przypadku których toczy się postępowanie w sprawie cofnięcia bądź ograniczenia pozwolenia

Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy zmieniającej – Poś pozwolenia zintegrowane wydane dla instalacji, które były eksploatowane w dniu wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 201 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, oraz  będą objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego – organ właściwy do ich wydania (1) zmienia z urzędu, w zakresie czasu, na jaki zostały wydane, zgodnie z art. 188 ust. 1 ustawy – Poś oraz (2) analizuje, i jeżeli to konieczne, zmienia z urzędu, w celu dostosowania do wymagań wynikających z przepisów art. 211 ust. 5 i ust. 6 pkt 3 i 12 ustawy – Poś, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. poz. 1169).
    Od zasady określonej w powyżej wskazanym przepisie przejściowym Ustawodawca nie przewidział wprost żadnych wyjątków, także w przypadku gdy w toku jest postępowanie wszczęte na podstawie art. 195 ust. 1 pkt 1 ustawy – Poś, tj. postępowanie w sprawie cofnięcia pozwolenia zintegrowanego. Przyjmując, iż obowiązek organu właściwego do wydania pozwolenia, do postąpienia zgodnie z dyspozycją art. 28 ust. 2 dotyczy wszystkich pozwoleń zintegrowanych, o których mowa w tym przepisie, można rozważyć możliwość ewentualnego zastosowania art. 97 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którym organ administracji publicznej zawiesza z urzędu prowadzone przez siebie postępowanie, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Zaznaczyć trzeba, że jeżeli w toku trwającego postępowania wszczętego w trybie art. 28 ust. 2 ustawy zmieniającej – Poś okaże się, iż trwa np. postępowanie w sprawie cofnięcia bądź zmiany pozwolenia zintegrowanego wszczętego w trybie art. 195 ustawy – Poś i ewentualne zakończenie tego postępowania miałoby wpływ na postępowanie prowadzone na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy zmieniającej – Poś, to możliwość zastosowania wskazanego przepisu Kpa może budzić wątpliwości, w zakresie ustalenia, czy mamy tu do czynienia „z innym organem lub sądem”. W przypadku bowiem obu postępowań organem właściwym jest organ właściwy do wydania pozwolenia. Zauważyć jednakże należy, iż w orzecznictwie sądowoadministracyjnym podkreślano, że „rozumienie pojęcia "innego organu", którym na gruncie art. 97 § 1 pkt 4 Kpa operuje ustawodawca, nie może ograniczać się tylko i wyłącznie do literalnego brzmienia tego przepisu i językowego znaczenia tekstu prawnego, co w konsekwencji miałoby prowadzić do wniosku, że "innym organem" jest tylko i wyłącznie inny organ w strukturze administracji publicznej. (…) "Innym organem" jest również ten sam organ administracji publicznej, lecz działający w prowadzonym na innych podstawach prawnych innym postępowaniu i orzekający w innej sprawie” (zob. wyrok NSA z dnia 26 lutego 2014 r., sygn. II GSK 951/12).
Jednocześnie należy podkreślić, iż organ wydając decyzją administracyjną musi brać pod uwagę wszystkie obowiązujące przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a za takie należy uznać także uchwały w sprawie wykonania planu gospodarki odpadami, które zgodnie  art. 38 ust. 4 ustawy o odpadach jest aktem prawa miejscowego. Wskazać ponadto należy, iż „wydanie decyzji sprzecznej z innymi decyzjami organów administracji publicznej dotyczącymi tego samego interesu prawnego skarżących, stanowi istotne naruszenie prawa materialnego i przepisów postępowania” (por. wyrok NSA oddział zamiejscowy we Wrocławiu z dnia 5 marca 2002 r., sygn. akt II SA/Wr 1881/99).

Podsumowując należy stwierdzić, iż dokonywanie z urzędu zmian na bezterminowe pozwoleń zintegrowanych, które spełniają warunki określone w art. 28 ust. 2 ustawy zmieniającej – Poś, nie może się odbywać w oderwaniu od pozostałych przepisów prawa powszechnie obowiązujących. Ponadto należy stwierdzić, iż niezależnie od postępowania prowadzonego na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy zmieniającej - Poś, jeżeli eksploatacja instalacji jest prowadzona z naruszeniem warunków pozwolenia, innych przepisów ustawy - Poś lub ustawy o odpadach możliwe jest wszczęcie z urzędu postępowania na podstawie art. 195 ustawy – Poś. Jednocześnie, gdy „rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd” możliwe jest zawieszenie pierwszego postępowania, do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego.6. Analiza konieczności sporządzania raportu początkowego

(w przygotowaniu).

Komunikat Komisji – Wskazówki Komisji Europejskiej dotyczące opracowywania sprawozdań bazowych na podstawie art. 22 ust. 2 dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych


Dostosowanie obowiązujących pozwoleń z urzędu (art. 28 ust. 2)

Poradnik w zakresie monitorowania emisji, sprawozdawczości i ochrony powierzchni ziemi, dotyczących pozwoleń zintegrowanych.
 

Niniejszy Poradnik jest przeznaczony dla organów właściwych do wydawania pozwoleń zintegrowanych.

Jego zakres dotyczy dostosowania wydanych pozwoleń zgodnie z przepisami przejściowymi zawartymi w art. 28 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska  i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1101).

 

 

 

 
 

ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, tel. +48 22 5792709, fax +48 22 5792755
Departament Instrumentów Środowiskowych, Ministerstwo Środowiska