MAPA NOWOŚCI LINKI KONTAKT  
 
 

IPPC


PRAWO

NOWELIZACJA USTAWY PPRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

akty prawne, wytyczne, interpretacjeWYJAŚNIENIA

DO PRZEPISÓW


OPRACOWANIA


WYTYCZNE 

KOMISJI EUROPEJSKIEJ


KONKLUZJE BAT


DOKUMENTY

REFERENCYJNE

LCP - REWIZJA BREF

PRODUKCJA PŁYT DREWNOPOCHODNYCH - BREF

INTENSYWNY CHÓW LUB HODOWLA DROBIU LUB ŚWIŃ - REWIZJA BREF


PORADNIKI BRANŻOWE


ANALIZA STANU

TECHNIK

W ZAKRESIE BAT


INNE DOKUMENTY


TECHNICZNE GRUPY

ROBOCZE


PROJEKTY


SZKOLENIA


OPŁATA REJESTRACYJNA 

NAJLEPSZE DOSTĘPNE TECHNIKI (BAT)

 

Zgodnie z Dyrektywą IPPC standard BAT służyć ma określaniu granicznych wielkości emisji dla większych zakładów przemysłowych w UE. Nie jest natomiast koniecznie, aby określony był rodzaj urządzenia, czy konkretna technologia. Celem jest raczej zaproponowanie limitów emisyjnych, które odzwierciedlają właściwe proporcje pomiędzy kosztami i korzyściami. Jednak przykład BREF-u dla przemysłu chloro-alkalicznego, wskazujący jako BAT metodę membranową, dowodzi, że Unia jest gotowa eliminować tą drogą konkretne technologie (w tym przypadku jest to zamiar wyeliminowania wykorzystywania rtęci).

Na podstawie BAT określane są limity emisyjne, które muszą brać pod uwagę techniczną charakterystykę instalacji, jej lokalizację geograficzną i lokalne warunki środowiskowe. Wielkości limitów emisyjnych określane w pozwoleniu muszą dotyczyć tych zanieczyszczeń, które zakład będzie prawdopodobnie odprowadzał w znacznych ilościach, a szczególności zanieczyszczeń priorytetowych wymienionych w Aneksie III do Dyrektywy.

Takie podejście daje ustawodawcy i organom wydającym pozwolenia pewną swobodę w podejmowaniu decyzji o tym, jakie czynniki należy uwzględniać w pozwoleniu. Może jednak okazać się konieczne określenie wytycznych dotyczących sposobu uwzględniania charakterystyki technicznej, czynników geograficznych i środowiskowych, w celu zapewnienia spójności procesu podejmowania decyzji na terenie całego kraju.

Takie wytyczne powinny m.in. określać warunki uszczegóławiające w odniesieniu do:

- charakterystyki technicznej, (np. mechanizm określania BAT dla instalacji istniejących, które wykorzystuje rozwiązania techniczne różniące się od stosowanych w nowych instalacjach uważanych za odpowiadające warunkom BAT);

- lokalizacji geograficznej, (np. wymagania dotyczące ograniczania emisji zanieczyszczeń dla instalacji zlokalizowanych w pobliżu parków narodowych, populacji gatunków chronionych, itp.); oraz

- warunków środowiskowych, (np. procedury określania właściwego poziomu redukcji zanieczyszczeń w sytuacjach gdzie lokalne receptory są szczególnie wrażliwe lub szczególnie mało wrażliwe).

Jeżeli dotrzymanie standardów jakości środowiska wymaga zastosowania bardziej drastycznych środków ograniczania emisji zanieczyszczeń niż jest to możliwe przy uwzględnianiu BAT, wtedy w pozwoleniu należy zastrzec konieczność wprowadzenia dodatkowych tego typu środków. Identyczne podejście zastosowano już w Dyrektywie 84/360.

Ostateczne decyzje co do treści dokumentów referencyjnych podejmuje Komisja Europejska, jednak ogromna role przywiązuje się do procesu wymiany informacji i uzgadniania stanowisk pomiędzy poszczególnymi krajami członkowskimi, ekspertami i przedstawicielami przemysłu.

Podstawowe prace redakcyjne prowadzone są przez międzynarodowe zespoły ekspertów - o dogłębnej znajomości problemów środowiskowych danej branży - którzy tworzą tzw. Techniczne Grupy Robocze (Technical Working Groups). Robocze Grupy Techniczne (TWG) tworzone są do opracowania wytycznych BAT dla poszczególnych rodzajów instalacji. W trakcie prac takiej grupy odbywają się z reguły dwa posiedzenia plenarne służące określeniu założeń i dyskutowaniu ewentualnych rozbieżności, jednak zasadnicza treść dokumentów referencyjnych (BREF-ów) tworzona jest poza tymi spotkaniami, głównie w procesie wielostronnej wymiany poglądów pomiędzy członkami TWG, którzy stanowią podstawowe źródło informacji i danych zamieszczanych w projektach BREF. Propozycje konkretnych zapisów powinny być zgłaszane przez ekspertów w okresie pierwszych 12 m-cy prac.

W celu zapewnienia realistycznego czasu na opracowanie dobrych materiałów przyjęto jako regułę, że finalne projekty BREF powinny być opracowywane przez TWG w okresie nie dłuższym niż 2 lata. Uwagi do finalnych projektów BREF mogą być zgłaszane w okresie 6 tygodni przed ich ostatecznym przygotowaniem przez EIPPCB.

Europejskie Biuro IPPC w Sewilli (EIPPCB) spełnia w tym procesie funkcję technicznego, ale wkraczającego również w kwestie merytoryczne, sekretariatu obsługujący pracę Roboczych Grup Technicznych. Biuro odpowiada m.in. za walidację informacji wprowadzanych do dokumentów referencyjnych i opracowuje ostateczne projekty BREF po zakończeniu pracy ekspertów. Szczegółowe informacje o jego roli i zadaniach, jak również o prowadzonych pracach można znaleźć na stronie internetowej eippcb.jrc.es.

Szczególną rolę spełnia tzw. Forum Wymiany Informacji (Information Exchange Forum), stanowiące praktyczna realizację wymagań zapisanych w artykule 16 Dyrektywy. Jest to miejsce wymiany informacji podczas procesu tworzenia BREF pomiędzy przedstawicielami Komisji, Krajów Członkowskich i przemysłu. W trakcie obrad Forum możliwe jest m.in. zgłaszanie uwag i propozycji poprawek w treści BREF, zgodnie z procedura i terminarzem przewidywanym dla opracowania każdego z tych dokumentów oraz wskazywanie Komisji konieczności podejmowania działań dodatkowych. Forum uczestniczy także w nominowaniu członków Roboczych Grup Technicznych.

Pod adresem: http://eippcb.jrc.es/pages/Bactivities.htm można znaleźć wszelkie dodatkowe informacje dotyczące zaawansowania w pracy nad nowymi dokumentami referencyjnymi BAT.

Zobacz:

Odnośniki do BAT

Dokumenty referencyjne BAT

 
 

ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, tel. +48 22 5792709, fax +48 22 5792755
Departament Instrumentów Środowiskowych, Ministerstwo Środowiska