MAPA NOWOŚCI LINKI KONTAKT  
 
 

IPPC


PRAWO

NOWELIZACJA USTAWY PPRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

akty prawne, wytyczne, interpretacjeWYJAŚNIENIA

DO PRZEPISÓW


OPRACOWANIA


WYTYCZNE 

KOMISJI EUROPEJSKIEJ


KONKLUZJE BAT


DOKUMENTY

REFERENCYJNE

LCP - REWIZJA BREF

PRODUKCJA PŁYT DREWNOPOCHODNYCH - BREF

INTENSYWNY CHÓW LUB HODOWLA DROBIU LUB ŚWIŃ - REWIZJA BREF


PORADNIKI BRANŻOWE


ANALIZA STANU

TECHNIK

W ZAKRESIE BAT


INNE DOKUMENTY


TECHNICZNE GRUPY

ROBOCZE


PROJEKTY


SZKOLENIA


OPŁATA REJESTRACYJNA 

       

PROJEKTY WDROŻENIOWE/SZKOLENIOWE

W celu prawidłowego wdrażania postanowień dyrektywy Ministerstwo Środowiska uczestniczyło w realizacji następujących projektów, których głównym celem było szkolenie pracowników administracji wszystkich szczebli odpowiedzialnych za wdrażanie wymagań dyrektywy:

Program PHARE/DISAE POL-102 "Udzielenie pomocy Ministerstwu Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w procesie włączania wymagań prawnych Unii Europejskiej w zakresie zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń przemysłowych do polskiego prawa i praktyki działania" (realizowany w latach 1998-99)

Program realizowany był w ramach zainicjowanego przez Komisję Europejską programu DISAE. Celem nadrzędnym projektu było: 

  • Przedstawienie szczegółowych zaleceń dotyczących zmian w obowiązującym systemie prawnym oraz w istniejących projektach ustaw i aktów wykonawczych.

  • Dostosowanie prawa do wymagań Dyrektywy IPPC, określonych w prawie Unii Europejskiej,

  • Zwiększenie stopnia zrozumienia koncepcji Najlepszej Dostępnej Techniki (BAT) oraz zadań, jakie jej przyjęcie nakłada na Ministerstwo,

  • Doprowadzenie do pełnego zrozumienia zasad wydawania zintegrowanych pozwoleń w zakresie zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń przemysłowych,

  • Określenie szczegółowych zaleceń odnośnie procedur administracyjnych oraz rozwiązań instytucjonalnych, które powinny być wprowadzone w Polsce w celu zaadoptowania koncepcji IPPC/BAT,

  • Oszacowanie liczby obiektów, które mogą podlegać wymaganiom przepisów IPPC.

 

„Wzmocnienie polskiej administracji publicznej, w tym Inspektoratów Ochrony Środowiska w zakresie egzekwowania prawa ochrony środowiska w kontekście nowego systemu administracyjnego w Polsce” (Porozumienie Bliźniacze Nr PL99/IB/EN/01, z Holandią i Wielką Brytanią w latach 2000-2002).

Celem projektu było wzmocnienie polskiej administracji publicznej z uwzględnieniem Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie wdrażania prawa ochrony środowiska w obliczu nowego podziału administracyjnego, w projekcie realizowano m.in. szkolenia dla administracji w zakresie monitoringu, wydawania pozwoleń, raportowania.

 

„Pomoc dla Polski we wdrażaniu Dyrektywy 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń” (projekt pomocowy realizowany z Danią w latach 2000-2004),

Ministerstwo Środowiska prowadziło współpracę z duńskimi firmami: COWI, Carl Bro i DHI w ramach projektu „Pomoc dla Polski we wdrażaniu Dyrektywy 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń”. Głównym celem projektu było wzmocnienie administracji szczebla wojewódzkiego i powiatowego w procesie wydawania i kontrolowania pozwoleń zintegrowanych poprzez przeprowadzenie zmian instytucjonalnych, prawnych i administracyjnych. Projekt objął również kwestię stworzenia i wypracowania merytorycznej i organizacyjnej formuły Krajowego Centrum Najlepszych Dostępnych Technik (BAT). Przeprowadzone zostały projekty pilotażowe w trzech województwach: łódzkim, dolnośląskim i śląskim. Dotyczyły one przygotowania wniosków o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla wybranych zakładów przemysłowych i przećwiczenie procedur wydawania pozwolenia zintegrowanego. W ramach projektu przeprowadzone zostały działania takie jak przygotowanie materiałów informacyjnych dla przemysłu o wymaganiach dyrektywy oraz BAT, wytycznych do sporządzenia wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego, procedury wydawania pozwolenia zintegrowanego, a także cykl szkoleń (obejmujący około 600 osób).

Materiały przygotowane w ramach projektu:

„Procedura wydawania pozwoleń zintegrowanych – wskazówki metodyczne”

„Wytyczne do sporządzenia wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego”

 

„Zapobieganie i ograniczanie zanieczyszczeń na poziomie regionalnym" (Porozumienie Bliźniacze Nr PL2000/IB/EN03 - projekt PHARE PL 0007.03., realizowany z Hiszpanią i Danią w latach 2002-2003),

Projekt miał na celu wsparcie wdrożenia prawa unijnego w Polsce przez administrację rządową i samorządową szczebla regionalnego i lokalnego, ze szczególnym uwzględnieniem polityki dotyczącej zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń. Praktyczną realizację projektu prowadziło konsorcjum kierowane przez Duńską Szkołę Administracji Publicznej, we współpracy Project Management, Irlandia.

Głównym zadaniem projektu było przeszkolenie 30 trenerów oraz zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla urzędników administracji szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego zajmujących się sprawami ochrony środowiska. Kursy obejmowały trzy zasadnicze obszary tematyczne:

  • Ogólne zagadnienia prawa ochrony środowiska w Unii Europejskiej i w Polsce

  • Dyrektywa 96/61/WE (IPPC) i wydawanie pozwoleń zintegrowanych

  • Plany i programy ograniczania zanieczyszczeń

Trenerzy – pracownicy administracji szczebla wojewódzkiego, zostali przygotowani podczas kursów dla trenerów i wspólnie z ekspertami prowadzili wykłady podczas szkoleń zasadniczych.

W okresie od kwietnia do początku lipca 2003, w ramach projektu zostało przeprowadzonych 111 szkoleń (jedno- i dwudniowych), które objęły ponad 2600 uczestników. Uzupełnienie stanowiła pomoc konsultacyjna w zakresie wydawania pozwoleń zintegrowanych, przygotowania i wdrażania planów i programów ograniczania zanieczyszczeń.

 

„Wdrażanie dyrektywy IPPC oraz aspektów dyrektywy OOŚ” (Porozumienie Bliźniacze, projekt Phare  PL2003/IB/EN/01, projekt realizowany z Holandią i Szwecją w latach 2004 – 2006),

W ramach powyższego działania w okresie od stycznia do września 2006 r. przeprowadzono szkolenia dla pracowników administracji lokalnej (szczebla gminnego i powiatowego) oraz regionalnej (szczebla wojewódzkiego) w poszczególnych województwach, poświęcone postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i zasadom wydawania pozwoleń zintegrowanych. Wykonawca szkolenia Regionalne Centrum Ekologiczne na Europę Środkową i Wschodnią w trakcie 32 szkoleń przeprowadzonych w 16 województwach przeszkolił łącznie 592 urzędników administracji lokalnej i 740 urzędników administracji regionalnej i centralnej. W ramach powyższej usługi opracowano również materiały szkoleniowe stanowiące pomoc w realizacji ogólnopolskiego cyklu szkoleniowego.

W ramach projektu przygotowane zostały materiały szkoleniowe

 

“Wzmocnienie administracji we wdrażaniu przepisów środowiskowych” - międzynarodowy projekt realizowany na przełomie roku 2004/2005.

Celem projektu było lepsze przygotowanie władz lokalnych i regionalnych do efektywnej pracy, w szczególności w zakresie prowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) oraz procedury wydawania pozwoleń zintegrowanych (IPPC), poprzez przeprowadzenie cyklu szkoleń w wybranych regionach pilotowych.

 

Projekt Transition Facility 2006/018-180.01.08.09 „Wzmocnienie polskiej administracji publicznej we wdrażaniu dyrektywy IPPC i OOŚ –kontynuacja” (realizacja 2009 r.)

Od lutego do lipca 2009 r. realizowany był ogólnopolski cykl 24 szkoleń w ramach projektu. Beneficjentem projektu było Ministerstwo Środowisko, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, urzędy marszałkowskie, wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, starostwa powiatowe i urzędy gmin.

Celem projektu było wzmocnienie polskiej administracji publicznej odpowiedzialnej za wdrażanie i egzekwowanie wymagań dyrektywy IPPC i EIA na szczeblu regionalnym i lokalnym, w szczególności w zakresie monitorowania, wdrażania i wypełniania wymagań dyrektyw i przeprowadzanie postępowań w sprawie ocen oddziaływania na środowisko (OOŚ) poprzez szkolenia przedstawicieli administracji różnego szczebla. Przeszkolono zgodnie z umową 330 pracowników administracji publicznej.

Materiały przygotowane w ramach projektu

 

 

 
 

ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, tel. +48 22 5792709, fax +48 22 5792755
Departament Instrumentów Środowiskowych, Ministerstwo Środowiska