MAPA NOWOŚCI LINKI KONTAKT  
 
 

IPPC


PRAWO

NOWELIZACJA USTAWY PPRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

akty prawne, wytyczne, interpretacjeWYJAŚNIENIA

DO PRZEPISÓW


OPRACOWANIA


WYTYCZNE 

KOMISJI EUROPEJSKIEJ


KONKLUZJE BAT


DOKUMENTY

REFERENCYJNE

LCP - REWIZJA BREF

PRODUKCJA PŁYT DREWNOPOCHODNYCH - BREF

INTENSYWNY CHÓW LUB HODOWLA DROBIU LUB ŚWIŃ - REWIZJA BREF


PORADNIKI BRANŻOWE


ANALIZA STANU

TECHNIK

W ZAKRESIE BAT


INNE DOKUMENTY


TECHNICZNE GRUPY

ROBOCZE


PROJEKTY


SZKOLENIA


OPŁATA REJESTRACYJNA 

Prawo

 

1. Ustawa z dnia 11 lipca 2014, o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2014, poz. 1101)

2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 27 sierpnia 2014 w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. (Dz.U.2014, poz. 1169)

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych. (Dz.U.2014, poz. 1183)

4. Ustawa z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.08.199.1227) 

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.10.213.1397)

6. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. (Dz.U.01.100.1085)

7. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne. (Dz.U.05.239.2019)

8. Rozporzadzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. (Dz.U.06.137.984)

9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów. (Dz.U.02.220.1858)

10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 24 marca 2003r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów. (Dz.U.03.61.549)

11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu (Dz.U. 07.120.826)

  

 

 
 

ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, tel. +48 22 5792709, fax +48 22 5792755
Departament Instrumentów Środowiskowych, Ministerstwo Środowiska